cisco 1600

it has twenty four token ring interfaces.